Gebruiksvoorwaarden

Versie 202211801

Definities

De in deze Gebruiksvoorwaarden met hoofdletter geschreven termen (gebruik in meervoud is mogelijk) hebben onderstaande betekenis:

Project belanghebbende
Personen of bedrijven die geïnformeerd willen worden over het project. Er wordt onderscheid gemaakt tussen belanghebbenden die zich hebben aangemeld als bewoner van een projectadres en anders geïnteresseerden. Een bewoner van een projectadres krijgt, in tegenstelling tot een anders geïnteresseerde, ook informatie die specifiek voor deze bewoner van toepassing is.

Gebruiker
De natuurlijke persoon die gebruik maakt van het Communicatieplatform.

Klant
De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Nieuws van de Bouw de Overeenkomst aangaat.

Nieuws van de Bouw
De besloten vennootschap Nieuws van de Bouw B.V., statutair gevestigd in Nederland aan de Emmastraat 61, 9401 HE in Assen en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 87421992.

Overeenkomst
De overeenkomst tussen Nieuws van de Bouw en Klant waarin de levering van de Diensten is overeengekomen, met inbegrip van deze gebruikersvoorwaarden.

Diensten
Alle diensten die Nieuws van de Bouw onder de Gebruiksvoorwaarden levert, waaronder begrepen kan zijn maar niet beperkt tot het beschikbaar stellen van het Communicatieplatform, het leveren van promotiemateriaal en het het verzorgen van ondersteuning en trainingen aan gebruikers.

Project
Een in tijd en omvang begrensde uitvoer van werkzaamheden waarover de Gebruiker wenst te communiceren met de Project belanghebbenden.

Publieke website
Het publiek toegankelijke gedeelte van de website www.nieuwsvandebouw.nl. Op deze website staat informatie over de organisatie en diensten van Nieuws van de Bouw. Voor de (lopende) projecten wordt hier een tijdlijn met nieuwsberichten getoond. Een projectbelanghebbende via het project contact opnemen met de uitvoerden en zich aanmelden voor nieuws over het project.

Projecten App
De IOS en Android App van Nieuws van de Bouw waarmee app-gebruikers informatie en nieuws over projecten kan vinden en via pushnotificaties kan ontvangen.

Communicatie Portaal
De software oplossing van waaruit gebruikers voor hun projecten de communicatie met bewoners en geïnteresseerden kunnen beheren voor de verschillende kanalen. Dit is ook de plek waar gebruikers de gegevens van de eigen beheert.

Gebruikersaccount
Het persoonlijke account van de Gebruiker dat is afgeschermd middels een gebruikersnaam en wachtwoord en dat nodig is om in te kunnen loggen en gebruik te kunnen maken van het Communicatie Portaal.

Communicatieplatform
De aangeboden Software oplossingen (de Publieke website, de Projecten App en het Communicatie Portaal) tezamen.

Algemeen

Het Communicatieplatform wordt door Nieuws van de Bouw B.V. aangeboden en bestaat uit een publiek toegankelijk gedeelte (de publieke Website en de Projecten App) en een gedeelte waarvoor een gebruikerslicentie benodigd is (het Communicatie Portaal).

Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderdelen van het Communicatieplatform. Door het Communicatieplatform te gebruiken, ga je hiermee akkoord.

Tarieven

De op deze website vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasing (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

Nieuws van de Bouw behoudt zich het recht voor om tarieven van het Communicatieplatform te wijzigen. Hiervoor zal tenminste één maand van tevoren per e-mail een aankondiging naar de Klant worden verstuurd.

Gebruik van het Communicatieplatform

Het Communicatieplatform ondersteunt en stimuleert de communicatie tussen de Project belanghebbenden en de Gebruiker. Een Project belanghebbenden kan het Communicatieplatform direct te gebruiken zonder dat hiervoor een aanmelding of Gebruikersaccount nodig is.

Door zich op de Publieke website voor een Project aan te melden, kan projectinformatie via mail of sms worden ontvangen. Als je je als bewoner van een adres in het projectgebied aanmeldt, ontvang je naast het algemene projectnieuws ook de bewonersinformatie digitaal en wordt je eventueel via sms geattendeerd op actuele zaken. Via de Projecten App kun je een Project volgen en meldingen (push notificaties) ontvangen.

De Gebruiker heeft middels een Gebruikersaccount toegang tot het Communicatie Portaal. De Gebruiker dient het wachtwoord strikt geheim te houden. Nieuws van de Bouw mag ervan uitgaan dat alles wat gebeurt vanaf het Gebruikersaccount van Gebruiker onder leiding en toezicht van Gebruiker gebeurt. Gebruiker is dus aansprakelijk voor al deze handelingen.

In geval van een vermoeden van misbruik van het Gebruikersaccount, zal de Gebruiker Nieuws van de Bouw hiervan direct op de hoogte stellen en dient de Gebruiker de (inlog)gegevens te wijzigen.

Bij gebruik van het Communicatieplatform worden persoonsgegevens verwerkt. Voor de verwerking van persoonsgegevens gelden de bepalingen uit van deze Gebruiksvoorwaarden.

Informatie op het Communicatieplatform

De communicatie over de Projecten is afkomstig van de Gebruiker. Nieuws van de Bouw is niet verantwoordelijk voor, dan wel aansprakelijk te stellen voor gevolgen van, de inhoud van die informatie en mogelijke koppelingen of verwijzingen naar websites van derden.

Persoonsgegevens en beveiliging

De persoonsgegevens die door Nieuws van de Bouw voor de uitvoering van de Diensten worden verwerkt vallen onder te Wet bescherming persoonsgegevens. Informatie over hoe Nieuws van de Bouw omgaat met persoonsgegevens is vinden in de privacyverklaring.

Nieuws van de Bouw zal zorgdragen voor een beveiligingsniveau passend bij het de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen.

Aansprakelijkheid

Nieuws van de Bouw is nooit verantwoordelijk te stellen voor de juistheid en volledigheid van de informatie die op het Communicatieplatform beschikbaar wordt gesteld dan wel via het Communicatieplatform is verzonden. Nieuws van de Bouw garandeert evenmin dat het Communicatieplatform foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Nieuws van de Bouw is nooit aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade of gevolgschade dat verband houdt met het gebruik of niet kunnen gebruiken van het Communicatieplatform.

Wijzigingen van deze gebruiksvoorwaarden

Nieuws van de Bouw behoudt zicht het recht voor de Dienst en deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Gebruik van de Dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.